Přehled aktuální agendy aktualizovaný k 14. říjnu 2018.

 1. Koncepce školství Prahy 11
 • Je třeba zpracovat novou, ta aktuální je platná od roku 2009 a najdete ji zde.
 • Na situaci upozorněn radní pro školství Jakub Lepš. Podle jeho vyjádření nová koncepce nebude a nahrazuje ji MAP (zde).
 • Podle vyjádření předsedy komise pro výchovu a vzdělávání Jana Chudíka je koncepce z roku 2009 stále platná a aktuální.
 1. MAP II
 • Využít MAP II k provedení skutečné SWOT analýzy současného stavu školství Prahy 11. Tu z MAP I lze najít zde. Není však podložena žádnými daty, mnohá tvrzení si odporují. Podrobněji popsáno zde.
 • Je třeba reálně popsat stav a nastavit konkrétní cíle, se kterými budou pracovat ředitelé škol. V plánech znovu jmenovaných ředitelů ZŠ pro období 2018 – 2024, které jsou přílohou rozhodnutí Rady MČ (zde), lze dohledat, že MAP alespoň jednou zmiňují jen 2 z 5.
 • Zapojit odborníky mimo MČ Praha 11. V MAP I nebyl v pracovních týmech ani mezi experty zapojen nikdo, kdo nepůsobí na území MČ Praha 11 (zde).  Bohužel Jakub Lepš stihl obsadit MAP II před předáním nové radní, takže jediným odborníkem mimo Prahu 11, který přibyl, je Petr Chaluš v nově vytvořené pracovní skupině.
 • Bohužel se v březnu ukazuje, že MAP II zůstává po Jakubu Lepšovi neprůhledným projektem. Není jasné, jak byl obsazen, není známé kompletní složení pracovních skupin. První vlaštovky otevřené komunikace se začínají objevovat na novém facebooku.
 1. Průzkumy mínění rodičovské veřejnosti
 • Od MČ díky zákonu 106 získána kompletní data (zde) z průzkumu provedeného mezi rodiči v červnu 2017 (byla zveřejněna jen vybraná data a jejich interpretace – zde). Jsou vidět velké rozdíly mezi školami. Bohužel vzorek rodičů je malý. Květňák a Starochodovská mají jen pár odpovědí.
 • Vyžádat od MČ odpověď, jak byly reflektovány konkrétní připomínky rodičů z uvedeného průzkumu (zde), jak se s nimi pracuje. Veřejně zatím žádné info.
 • Realizovat nový průzkum mezi rodiči (předškolních dětí) mapující preference týkající se místního školství. MČ Praha 11 nebyl nikdy realizován. Vzneseno jako požadavek na jednání KVV. KVV se požadavkem na zářijovém jednání nezabývala, takže bude nutné vznést na jednání nové KVV.
 1. Informace k zápisům k povinné školní docházce
 • Byla získána data ze zápisů k povinné školní docházce (zde).
 • V datech chybí informace o počtu spádových dětí na základě smluv s jinými obcemi.
 • Dále není zřejmé, jakým způsobem byly vybrány děti do tří výběrových tříd (NJ – K Milíčovu, CLIL – ZŠ Květňák, montessori – ZŠ Květňák).
 • Data jsou v tabulce dostupná zde. Modře doplněná data. Červeně data zajímavá – například 34 dětí na jednu třídu v porovnání s 22 v jiné škole, 100 % přijatých proti 54 % v jiné škole. Radou MČ původně schválený počet tříd ZŠ najdete zde (20. února 2018). Změnu schváleného počtu tříd ZŠ najdete zde (2. květen 2018)
 • Cílem je přimět MČ reflektovat zájem o jednotlivé školy a třídy. Například podle vyjádření ředitele ZŠ Květňák bylo 16 dětí do montessori třídy vybráno z 40 uchazečů.
 1. Spolupráce s Fórem rodičů
 • Navázat spolupráci s Fórem rodičů s cílem aktivizovat rodičovskou veřejnost. Prvním úspěchem je zapojení Petra Chaluše do MAP II.
 • Přenést diskusi od pískovišť do veřejného prostoru.
 1. Školské rady
 • Aktivizace jejich členů. Zvýšení povědomí veřejnosti o jejich roli a pravomocích. Jako pozitivní vzor lze ukázat ZŠ K Milíčovu.
 • Zveřejnit kontakty na jejich členy (MČ zatím odmítá), žádat od MČ zdůvodnění nominací konkrétních zástupců zřizovatele (aby už dále nebylo předmětem politického obchodu – např. Petr Štefek).
 • Žádat zveřejňování podrobných zápisů. Úspěchu se podařilo dosáhnout u ZŠ Pošepného náměstí – před a po.
 • Dalším úspěchem je získání pozornosti KVV pro toto téma – došlo k “proškolení” nových zástupců zřizovatele ve školských radách.
 1. Ředitelé škol
 • Zveřejnit výsledky hodnocení ředitelů škol za rok 2017 (zažádáno dle zákona 106 a zatím získáno jen hodnocení za ekonomická kritéria – zde), které je nyní neveřejnou přílohou. Otevřít diskusi o objektivitě tohoto hodnocení a vhodnosti nastavených kritérií – ekonomická, výchovně-vzdělávací proces.
 • Díky zákonu 106 získány informace o platech a odměnách ředitelů MŠ a ZŠ za rok 2017 (zde).
 • Získaná data ukazují, že rozdíly v platech odpovídají pouze rozdílné délce praxe, rozdíly v odměnách neexistují (jediná 10% výjimka z 24 ředitelů a ředitelek, druhá rozdílná částka je dána nástupem paní ředitelky Červené v průběhu roku).
 • Zveřejnit funkční období ředitelů škol. Zatím se od odboru školství a kultury podařilo získat informace o ředitelích ZŠ (zde).
 • Požadovat vypisování konkursů na konci šestiletých období. Jak nevypsání zdůvodňoval Jakub Lepš lze najít na straně 7 v květnovém Klíči (zde).
 • Při konkursech či prodloužení období požadovat koncepce s jasně stanovenými a měřitelnými cíli. Ty letošní bohužel takové cíle neobsahují (zde).
 • Otevřít diskusi o přípravě budoucích ředitelů (úředníků MČ), aby se za šest let neopakovala letošní situace, kdy byl uváděn jako jeden z hlavních důvodů, proč MČ nevypsala konkursy, možný nedostatek vhodných kandidátů.
 1. Školní vzdělávací programy
 1. Aktivity nejen pro odbornou veřejnost
 • V průběhu školního roku 2018/2019 byla realizována setkání (nejen) pro rodiče a učitele z Prahy 11. Celkem jich bylo pět. Jedno setkání nakonec bylo „odcizeno“ ZŠ Květňák. Další setkání jsou plánovaná na podzim 2019.
 • Seznamovat ředitele a učitele s konkrétními koncepty. 
 • Rodičům nabídnout koncepty jako Respektovat a být respektován a dostupné kursy přímo na Jižáku. V říjnu se rozběhl ve Škole Můj Projekt kurz pro veřejnost, na konci února odstartoval kurz pro pedagogy. Oba byly prakticky úplně obsazeny. Další kurz se rozběhne v říjnu 2019.
 • Pomoci spojovat rodiče předškolních dětí se zájmem o vznik alternativních tříd.