Rozpočet pro rok 2019? Školství si moc nepomohlo

Známe rozpočet MČ Praha 11 pro rok 2019 a nabízí se srovnání s rokem 2018. Z hlediska školství nás mohou nejvíce zajímat dvě čísla. Neinvestiční výdaje v rozpočtu na rok 2018 činily přibližně 110,6 mil. Kč, pro rok 2019 je plánováno přibližně 121,1 mil. Kč. Jedná se tedy o nárůst cca 10,5 mil. Kč.

Skutečně školství dostalo přidáno?

V absolutních číslech ano, ale podívejme se blíže:

 • Navýšeny jsou neinvestiční výdaje i v dalších oblastech – volný čas, sociální služby, kultura, zdravotnictví, životní prostředí…
 • Téměř 7 milionů korun z navýšení připadá na zvýšenou platbu od města Prahy (nárůst z 2000 Kč na 2700 Kč za dítě, navíc přibylo cca 250 dětí). MČ Praha 11 tedy reálně do rozpočtu přidala 3,5 mil. Kč.
 • 3,1 mil. Kč tvoří zcela nové náklady oproti roku 2018, které ale bohužel nijak nesouvisí s kvalitou škol (podrobněji v dalších pěti bodech).
 • Spoluúčast k MAP II je 1 mil. Kč, v roce 2018 byla spoluúčast k MAP I jen 0,2 mil. Kč.
 • Dalších 0,8 mil. Kč přibylo tak, že se jen zapracovaly náklady, které loni nebyly v rozpočtu: příspěvek na opravy svěřených budov (810 tis. Kč) {rozpočet 2018 = 0 tis. Kč} svěřené budovy MŠ A. Drabíkové, MŠ Jažlovická a MŠ Sulanského nejsou ve správě Jihoměstské majetkové, a.s. Částka je ve výši skutečného čerpání za rok 2018.
 • Do rozpočtu přibyla nová položka – 1 mil. Kč na správu hal u ZŠ Campanus a ZŠ K Milíčovu.
 • V rozpočtu je také 0,3 mil. Kč na spolufinancování podpory z OP VVV.
 • 0,2 mil. Kč spolkne ročně sauna v MŠ Madolinka Jedná se o příspěvek na provoz, saunování si děti platí v rámci kroužku.
 • Bohužel nedošlo k navýšení částky v programu na podporu škol, tedy v grantech. Zůstala částka 0,6 mil. Kč, což znamená, že tento druh podpory reálně klesl. Vzhledem k nárůstu platů ve školství o 15 % a nárůstu počtu dětí o 3 %.

Zajímavosti:

 • Naprosto nejvyšší nárůst (o 8,6 mil- Kč) je v položce příspěvek na provoz ZŠ. Čekali byste, že tady bude prostor pro zlepšování dění ve škole? Bohužel, zaměření je toto:
  • energetická náročnost a odpady – k výpočtu byly použity skutečné finanční náklady za rok 2017, tj. náklady na teplo a TUV, vodné a stočné, elektrickou energii, plyn a odpady. Nejvyšší náklady platí školy za dodávky tepla (hraje roli délka topné sezóny) a elektrické energie. Tyto náklady jsou sníženy o 10 %, které si budou hradit ZŠ z vlastních zdrojů (školné a doplňková činnost).
  • ostatní provozní náklady (režijní materiál, účetnictví, odpisy, opravy a údržba atd.) – jsou počítány na počet dětí, příspěvek na 1 dítě činí 2.700,- Kč (tato částka odpovídá příspěvku na dítě (PnŠ) z rozpočtu hlavního města Prahy).
  • správa ICT – příspěvek je určen na částečnou úhradu správy a údržbu počítačové sítě ve školách. Je počítán na počet žáků (příspěvek na 1 žáka činí 250,- Kč).
  • provoz kuchyně – náklady na 1 strávníka byly stanoveny 50,- Kč, vynásobené počtem vlastních strávníků. Z této položky je hrazen nákup a obnova vybavení např. drobné spotřebiče, nádobí, kráječe, mixéry apod. Částky na strávníky MŠ v ZŠ Donovalská, K Milíčovu a Květnového vítězství 1554 (Schulhoffova) jsou vypláceny v příspěvcích ZŠ. Příspěvky na provoz kuchyně za tyto děti jsou tedy vypláceny ZŠ. Úplata za školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je určena výší finančního normativu (normativ je určen dle cen potravin v místě obvyklých). Do úplaty od rodičů mohou být zahrnuty pouze náklady na potraviny. Počet žáků neustále stoupá, je třeba nakupovat další vybavení.
 • Novinka v rozpočtu – Odborná stáž pro ředitele (vedení) MŠ (75 tis. Kč) {rozpočet 2018 = 0 tis. Kč} – jedná se o odbornou vícedenní stáž ředitelů (vedení) škol za účelem poznání systémů školství v zahraničí, jejíž výstupy budou implementovány do současného chodu konkrétní školy za účelem zkvalitnění výuky. Ředitele si budou část výdajů hradit z prostředků škol. Položka přesunuta z Akcí pořádaných OŠK.
 • Bude vyčerpána tato položka? Konkurzy (20 tis. Kč) Úhrada nákladů spojených s vyhlášením konkurzu (inzerát v učitelských novinách, popř. v jiném odborném tisku dle rozhodnutí konkurzní komise) a na přizvání odborníků při výběrovém řízení.

Závěr:

MČ Praha 11 rozpočtem pro rok 2019 nepřinesla žádnou novou možnost pozitivně ovlivnit chod škol. Přestože pro tento rok obdržela o 7 mil. Kč více od města Prahy, většina neinvestičních výdajů skončila v běžném provozu či v položkách nesouvisejících s hlavní činností škol. Grantová podpora zůstala ve stejné výši (takže reálně poklesla). Za pozitivum lze považovat snad jen to, že bylo uvolněno 75 tis. Kč pro ředitele škol na výjezd do cizích zemí. Už se těšíme na jejich zprávy.